Statut organizacije

From SSH

Jump to: navigation, search

Contents

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se: naziv i sjedište udruge, područje djelovanja, zastupanje, ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge, način ostvarivanja javnosti rada, članstvo u udruzi, unutarnji ustroj, udruživanje u saveze ili zajednice udruga i članstvo u međunarodnim udrugama, tijela udruge, imovina udruge, raspolaganje s dobiti, prestanak udruge i druga pitanja sukladna zakonu.

Članak 2.

Puni naziv udruge je: Slobodan softver Hrvatska (u daljnjem tekstu: Udruga).

Uz naziv na hrvatskom jeziku, Udruga koristi naziv na engleskom jeziku koji glasi: Free Software Croatia.

Skraćeni naziv glasi: SSH.

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Križevcima, I. Z. Dijankovečkog 4.

Članak 4.

Udruga je neprofitna.

Udruga je registrirana kao udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.

Članak 5.

Udruga ima pečat. Pečat je pravokutnog oblika, veličine 2x4 cm, a sadrži puni naziv Udruge. Pečat je u jednoj boji.

Članak 6.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 7.

Predsjednik zastupa i predstavlja Udrugu, te potpisuje sve dokumente Udruge.

U odsutnosti Predsjednika, zamjenjuje ga član Upravnog odbora kojeg on pismeno ovlasti.

Skupština može ovlastiti i nekog od članova Upravnog odbora za zastupanje udruge.

Cilj i djelatnosti Udruge

Članak 8.

Cilj Udruge je osvijestiti društvo o pitanjima vezanim uz slobodan softver, promicanje slobodnog softvera i sustava vrijednosti vezanog uz slobodan softver na svim razinama društva.

Članak 9.

U svrhu ostvarenja cilja propisanog čl. 8 ovog Statuta Udruga će:

 • proširivati znanje u dijelovima društva prožetim softverom
 • razvijati kulturno i socijalno međudjelovanje
 • organizirati i provoditi kampanje, radionice, seminare, predavanja, druženja i slične aktivnosti
 • sudjelovati na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima i sl. koji su u vezi s ciljevima i djelatnošću Udruge
 • surađivati s drugim sličnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu te sa svim organizacijama koje podupiru rad Udruge
 • izdavati svoja glasila i druge publikacije

Javnost rada Udruge

Članak 10.

Rad Udruge je javan.

Udruga ostvaruje javnost rada putem Interneta, održavanjem tribina i preko sredstava javnog informiranja.

Udruga obavještava svoje članove o svom radu na sjednicama Skupštine, a između zasjedanja putem Interneta, održavanjem informativnih sastanaka, radionica i sl.

Rad sjednica tijela Udruge je javan.

Članstvo

Članak 11.

Članovima Udruge mogu biti svi koji izraze želju za tim te poštuju prava i obveze iz ovog Statuta.

Članovi Udruge mogu biti pridruženi, redovni i počasni.

Pridruženi članovi su oni koji podržavaju ciljeve Udruge i plaćaju članarinu, ali aktivno ne sudjeluju u radu Udruge.

Redovni članovi aktivno sudjeluju u radu Udruge i plaćaju članarinu.

Pridruženim članom postaje se dobrovoljno i podnošenjem zahtjeva za članstvom Upravnom odboru. Pridruženi članovi postaju redovni odlukom Upravnog odbora.

Članak 12.

Prava i obveze redovnih članova su:

 • sudjelovati u radu Udruge ili pružati pomoć Udruzi
 • svojim radom u Udruzi doprinositi ugledu Udruge
 • poštivati odredbe Statuta i općih akata Udruge
 • biti informiran o radu Udruge
 • plaćati članarinu
 • birati i biti biran u tijela Udruge.

Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • istupanjem
 • neplaćanjem članarine
 • isključenjem

Članak 14.

Članu Udruge koji svojim radom ne postupa u skladu s ovim Statutom, odnosno koji narušava ugled Udruge, Upravni odbor može izreći opomenu ili ga isključiti iz članstva, ovisno o težini učinjene povrede.

Protiv odluke Upravnog odbora član može podnijeti žalbu Skupštini u roku 15 dana od primitka odluke. Skupština je dužna donijeti odluku o žalbi u roku 30 dana od primitka žalbe.

Članak 15.

Počasnim članom Udruge može postati osoba koja je značajno pridonijela radu Udruge ili koja je općenito bitno doprinijela slobodnom softveru.

Prijedlog za počasno članstvo može dati svaki redovni član Udruge, a odluku o tome donosi Skupština.

Udruživanje i ustrojstvo

Članak 16.

Udruga se može udruživati u saveze ili zajednice udruga. Udruga se može učlanjivati u međunarodne udruge i organizacije ili se s njima na drugi način povezivati.

Odluku o udruživanju, učlanjivanju i povezivanju donosi Skupština.

Članak 17.

Radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih i drugih poslova, Udruga može sa stručnim osobama sklapati ugovore o radu ili ugovore o djelu, ovisno o vrsti, obujmu i trajanju posla.

Upravljanje Udrugom i tijela Udruge

Članak 18.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na sjednicama Skupštine i preko izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

Članak 19.

Tijela Udruge su: Skupština, Predsjednik i Upravni odbor.

Za svoj rad Predsjednik i Upravni odbor odgovaraju Skupštini.

Skupština

Članak 20.

Skupština je najviše tijelo Udruge. Skupštinu čine svi redovni članovi Udruge.

Skupština radi u sjednicama. Sjednice mogu biti redovne ili izvanredne. Redovne sjednice Skupštine održavaju se najmanje jednom godišnje. Izvanredna sjednica Skupštine mora se sazvati ako to zatraži Upravni odbor ili na zahtjev četvrtine redovnih članova Udruge.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik, najmanje osam dana prije dana održavanja.

Ako Predsjednik ne sazove sjednicu u roku od 14 dana od dana podnošenja zahtjeva iz stavka 2. ovog članka, sazvat će je predlagatelj. Odluka mora sadržavati mjesto, datum i vrijeme održavanja te dnevni red sjednice.

Sjednice vodi Predsjednik ili osoba koju za to odredi Upravni odbor.

Članak 21.

Skupština može punovažno odlučivati ako je prisutna natpolovična većina redovnih članova.

Ukoliko sjednici Skupštine ne prisustvuje dovoljan broj članova potreban za punovažno odlučivanje, sljedeća sjednica Skupštine saziva se za točno 7 dana.

Članak 22.

Na sjednici Skupštine članovi mogu glasovati ZA, PROTIV ili SUZDRŽANO. Broj glasova ZA potreban za donošenje odluke računa se tako da se od broja prisutnih članova oduzme broj suzdržanih, ta razlika pomnoži s omjerom i uzme prvi cijeli broj veći od tako izračunatog. Omjer je jednak 1/2 ako se odluka donosi natpolovičnom većinom, a 2/3 ako se donosi dvotrećinskom većinom.

Na sjednicama Skupština natpolovičnom većinom prisutnih redovnih članova:

 • usvaja godišnje izvještaje članova Upravnoga odbora, osim financijskog izvještaja
 • bira i razrješava članove Upravnoga odbora
 • donosi Pravilnik te izmjene i dopune Pravilnika
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom

Na redovnim sjednicama Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih redovnih članova:

 • donosi Statut te izmjene i dopune Statuta
 • usvaja financijski izvještaj za proteklu godinu
 • odlučuje o udruživanju u saveze ili zajednice udruga
 • odlučuje o prestanku Udruge.

Predsjednik

Članak 23.

Predsjednik je i predsjednik Upravnoga odbora. Predsjednika bira Skupština neposrednim i tajnim glasovanjem na temelju predloženog programa rada. Bira se na dvije godine i može biti ponovno biran.

Članak 24.

Predsjednik upravlja radom Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Udruge te odlukama Skupštine i Upravnoga odbora.

Predsjednik odgovara za zakonitost rada Udruge.

Upravni odbor

Članak 25.

Upravni odbor čine Predsjednik te dva odbornika.

Članovi Upravnog odbora biraju se na dvije godine te mogu biti ponovno birani.

Novoizabrani Predsjednik i Upravni odbor preuzimaju dužnost i odgovornost 1 mjesec nakon sjednice Skupštine na kojoj su izabrani.

Članak 26.

Članovi Upravnog odbora biraju se među redovnim članovima Udruge.

Članom Upravnog odbora može biti osoba koja se u radu Udruge istakla svojom stručnošću, marljivošću i odgovornošću.

Članak 27.

Član Upravnog odbora koji ne izvršava Statutom utvrđene obveze, odnosno koji ih obavlja nezadovoljavajuće ili svojim radom šteti ugledu Udruge, može biti opozvan.

Odluku o opozivu donosi Skupština na prijedlog najmanje dva člana Upravnog odbora ili najmanje četvrtine redovnih članova Udruge. Skupština se mora sazvati u roku osam dana od podnošenja zahtjeva za opoziv.

Na istoj sjednici na kojoj odlučuje o opozivu, Skupština bira novog člana Upravnog odbora, čiji mandat teče do isteka mandata opozvanog člana.

Članak 28.

Predsjednik saziva i rukovodi sjednicama Upravnog odbora. Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi.

Upravni odbor može punovažno odlučivati ako sjednici prisustvuju najmanje dva člana, a odluke donosi natpolovičnom većinom svih članova.

Članak 29.

Upravni odbor:

 • upravlja Udrugom u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Udruge
 • izvršava odluke Skupštine
 • predlaže Skupštini Statut i izmjene i dopune Statuta
 • priprema godišnji program rada i financijski plan te izvještaj o radu i financijskom poslovanju Udruge
 • donosi program rada i financijski plan
 • odlučuje o načinu realizacije programa rada Udruge, brine o imovini Udruge i prikupljanju novčanih sredstava te o načinu ulaganja dobiti u unapređenje djelatnosti Udruge
 • odlučuje o visini godišnje članarine
 • donosi opće akte Udruge
 • daje odobrenja za službena putovanja u inozemstvo
 • vodi popis članova i arhivu dokumenata Udruge
 • čuva imovinu i nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom.

Imovina Udruge

Članak 30.

Imovinu Udruge čine: novčana sredstva, nekretnine, pokretne stvari i druga imovinska prava. Udruga stječe imovinu: uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima, darovima, priređivanjem igara na sreću sukladno zakonu, dotacijama, obavljanjem dopuštenih djelatnosti te prihodima od imovine i imovinskih prava sukladno zakonu.

Članak 31.

Udruga odgovara za svoje obaveze cijelom svojom imovinom. Dobit koju Udruga ostvari obavljanjem dopuštenih djelatnosti ili od svoje imovine koristit će za obavljanje i unapređenje djelatnosti kojima se ostvaruju njeni ciljevi.

Članak 32.

U slučaju prestanka Udruge, nastupanjem zakonom predviđenih razloga za prestanak, imovina Udruge ostavit će se udruzi "SOS - Dječje selo Hrvatska".

Završne odredbe

Članak 33.

Sva pitanja koja nisu pobliže regulirana ovim Statutom bit će riješena posebnim Pravilnikom.

Članak 34.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar pri nadležnom tijelu državne uprave.


U Zagrebu, 10. lipnja 2011.


Predsjednik Udruge:

Marko Dimjašević

Personal tools